Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Voor wie zijn de subsidies bestemd?

 • (Wetenschappelijk) personeel van de Universiteit Maastricht

Voorwaarden en aanvragen

 • Voorstellen dienen bij te dragen aan onderzoek- of onderwijsactiviteiten van de Universiteit (Faculteit, School of vakgroep). De commissie weegt het belang van de UM en de door haar gestelde prioriteiten zwaarder dan het persoonlijk belang dat de aanvrager bij een project heeft. Bij het indienen van een aanvraag vragen wij daarom een brief van de decaan of wetenschappelijk directeur van de School waarom het ingediende project vanuit dat grotere belang een hoge prioriteit heeft. Vanzelfsprekend toont de eigen financiële bijdrage van de faculteit/School/vakgroep aan het project – niet zijnde de personele lasten – die prioritering in de ogen van de beoordelingscommissie aan;
 • De commissie richt zich met de aan haar mandaat toegewezen financiële middelen op situaties waarin de reguliere middelen voor een project aantoonbaar ontoereikend zijn en het fonds voor de aanvrager(s) door subsidie het financieel onhaalbaar geachte mogelijk kan maken.
 • De commissie heeft bijzondere aandacht voor onderzoek dat vanuit de UM plaatsvindt op de vier Limburgse campussen en voor ondersteuning en facilitering van nieuwe opleidingen (te denken ware aan sciences, biomaterialen, big data en smart services, enz).
 • Voor de commissie is samenwerken en kennis uitwisselen met andere wetenschappers van belang. In dat kader wil de commissie ook de organisatie van congressen/symposia ondersteunen indien de profilering van de UM daarmee is gediend.
 • De commissie zal aan interdisciplinair resp. interfacultair onderzoek extra aandacht en ondersteuning geven
 • De commissie zal, met inachtneming van het bovenstaande, vanwege hun kwetsbare positie, in het bijzonder aandacht hebben voor de financiële ondersteuning van onderzoekers in de categorie “pas gepromoveerd (tot 6 jaar na promotie)”.
 • Voorstellen die beogen een samenwerkingsverband op te zetten met een andere instelling/universiteit kunnen worden ondersteund onder voorwaarde dat zij concrete plannen met onderbouwing voor de komende jaren bevatten. Ook een bericht van beide instellingen dat deze plannen onderschreven worden is voorwaarde.
 • Subsidiering van kosten die verbonden zijn aan congresdeelname kan slechts worden verkregen indien de aanvrager “invited / keynote speaker” is.
 • Indien de begroting voor een activiteit niet in evenwicht is, is een eigen bijdrage van de deelnemers aan de activiteit voorwaarde. In geval van een goede motivering daarvoor kan van deze voorwaarde worden afgeweken

Procedure

 • Een subsidieaanvraag dient te gebeuren met het daarvoor beschikbare gestelde aanvraagformulier. Wij verzoeken u om een brief van de decaan/ vakgroep voorzitter bij te voegen waarin deze het prioritaire belang van uw project voor uw faculteit/vakgroep/UM gemotiveerd aangeeft.
 • Alle aanvragers ontvangen kort na de vergadering van de commissie een brief met het resultaat van hun aanvraag.

Niet in aanmerking komen

 • Studiereizen van studenten, het bijwonen van bestuursvergaderingen van internationale studentenorganisaties en congresbezoeken
 • Werkbezoeken, studiereizen of stages; zij dragen niet voldoende bij aan de internationale profilering van de UM.
 • culturele/culinaire elementen van te organiseren congressen.
 • periodieke evenementen en bijeenkomsten die in het verleden subsidie hebben ontvangen (maximaal 3 subsidies per project).
 • Kosten die samenhangen met een promotie traject (PhD). De commissie van bestedingen gaat er van uit dat, behoudens uitzonderlijke situaties, in deze kosten werd voorzien voor het begin van het promotietraject

Deadlines en vergaderingen Commissie van Bestedingen 2021

 • Let op: momenteel ontwikkelen wij een nieuwe aanmeldingsprocedure en richtlijnen wat betreft de subsidies voor (wetenschappelijke) stafleden van de Universiteit Maastricht. Houd onze website in de gaten; we informeren u zodra we over meer informatie beschikken.

Vraag nu subsidie aan!

Zodra de nieuwe aanmeldingsprocedure is ontwikkeld, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden en het per e-mail, inclusief eventuele bijlagen, sturen naar info@ufl-swol.nl.