Je bent hier:

Algemene voorwaarden en aanvragen

Voorwaarden subsidies

  • voorstellen bijdragen aan de internationale profilering van de UM. De commissie weegt in verband daarmee het belang van de UM en de door haar gestelde prioriteiten zwaarder dan het persoonlijk belang dat de aanvrager bij een project heeft.
  • voorstellen bijdragen aan onderzoek- of onderwijsactiviteiten van de Universiteit (faculteit, School of vakgroep). Bij het indienen van een aanvraag lezen wij graag in een brief van de decaan of wetenschappelijk directeur van de School waarom het ingediende project een hoge prioriteit heeft. Een financiële bijdrage van de faculteit/School/vakgroep aan het project – niet zijnde de personele lasten – onderbouwt die prioritering in de ogen van de beoordelingscommissie.
  • Een subsidie moet, in geval dat de reguliere middelen van de universiteit ontoereikend zijn, het door de aanvrager(s) financieel onhaalbaar geachte mogelijk maken.
  • Indien het voorstel het voornemen bevat een samenwerkingsverband op te zetten met een andere instelling/universiteit dan zien wij graag concrete plannen met onderbouwing voor de komende jaren tegemoet. Een bericht van beide instellingen dat deze plannen onderschreven worden is voorwaarde.
  • Subsidiering door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL van kosten die verbonden zijn aan congresdeelname kan slechts worden verkregen indien de aanvrager “invited/keynote speaker” is.
  • Subsidieaanvragen mogen maximaal € 10.000 bedragen. Aanvragen voor subsidie tussen € 7.000 en € 10.000 worden met een advies van de Commissie van Bestedingen doorgeleid naar het dagelijks bestuur van het Universiteitsfonds Limburg. Aanvragen tot € 7.000 worden rechtstreeks door de Commissie van Bestedingen afgehandeld.
  • Indien de begroting voor een activiteit niet in evenwicht is, is een eigen bijdrage van de deelnemers aan de activiteit voorwaarde. In geval van een goede motivering daarvoor kan van deze voorwaarde worden afgeweken

Procedure
•    Een subsidieaanvraag dient te gebeuren met het daarvoor beschikbare gestelde aanvraagformulier. Wij verzoeken u om een brief van de decaan/ vakgroep voorzitter bij te voegen waarin deze het prioritaire belang van uw project voor uw faculteit/vakgroep/UM gemotiveerd aangeeft.
•    Alle aanvragers ontvangen kort na de vergadering van de commissie een brief met het resultaat van hun aanvraag.

Niet in aanmerking komen

•    Studiereizen van studenten, het bijwonen van bestuursvergaderingen van internationale studentenorganisaties en congresbezoeken (deelname aan congres zonder invited/ key-note speaker te zijn)
•    Werkbezoeken, studiereizen of stages; zij dragen niet voldoende bij aan de internationale profilering van de UM.
•    culturele/culinaire elementen van te organiseren congressen.
•    Projecten die in het verleden garantiesubsidie hebben ontvangen (maximaal 3 subsidies per project).
•    Kosten die samenhangen met een promotie traject (PhD). De commissie van bestedingen gaat er van uit dat, behoudens uitzonderlijke situaties, in deze kosten werd voorzien voor het begin van het promotietraject

Deadlines en vergaderingen Commissie van Bestedingen 2018
Deadline 1e ronde 2018: vrijdag 9 februari 2018 (Activiteit mag/kan niet eerder plaatsvinden dan 1 april 2018)
Deadline 2e ronde 2018: vrijdag 18 mei 2018 (Activiteit/project vindt plaats na 1 juli 2018)
Deadline 3e ronde 2018: Vrijdag 7 september 2018 (Activiteit/project vindt plaats na 1 oktober 2018)
Deadline 4e ronde 2018: Vrijdag 9 november 2018 (Activiteit/project vindt plaats na 1 januari 2019)

Vraag nu subsidie aan!

Download het Aanvraagformulier_Wetenschappelijke_projecten_2018 hier en stuur het per e-mail inclusief eventuele bijlagen naar info@ufl-swol.nl