Het hooglerarenfonds opereert vanuit een visie op het brede UM belang en richt zich op de ondersteuning van jonge excellente onderzoekers, die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. Deze jonge wetenschappers komen veelal nog niet in aanmerking voor grotere onderzoeksubsidies en kunnen dus alle steun gebruiken om de daarvoor belangrijke stappen wel te kunnen zetten. De commissie van het hooglerarenfonds bestaat uit de hoogleraren Nanne de Vries (FHML, voorzitter), Wiebe Bijker (Fasos), Rob Bauer (SBE), Madelon Peters (FPN), Ralph Peeters (FHS/DKE), Aalt Willem Heringa (Law) en Jos Kievits (directeur Universiteitsfonds Limburg/ SWOL). Zij zijn beschikbaar voor vragen van hoogleraren die overwegen een gift te doen aan het hooglerarenfonds.

In totaal heeft het hooglerarenfonds in zijn tweeëneenhalf jarig bestaan nu € 40.500 toegekend aan jonge onderzoekers. De hierboven genoemde hoogleraren die het hooglerarenfonds besturen zijn hun collega’s dankbaar voor alle bijdragen en hopen dat meer collega’s zich bij dit initiatief willen aansluiten.

Het hooglerarenfonds, waarin hoogleraren vanuit hun private inkomsten donaties doen ten behoeve van de ondersteuning van excellente onderzoekers binnen de UM, heeft weer enkele subsidies kunnen verlenen.

  • Het fonds kent een subsidie toe aan Andrezj Baranski Madrigal (SBE). Andrezj verricht experimenteel onderzoek inzake de mechanismen van winstdelende onderhandelingen, samenwerking en economische efficiency.
  • Een subsidie wordt ook toegekend aan Anna Sagana (FPN, Department of Clinical Psychological Science) ten behoeve van experimenteel onderzoek naar de relatie tussen het natuurlijke slaappatroon (chronotype; ochtend- of avondmens) en ooggetuigenverslagen
  • Rik Moonen (FHML, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) ontvangt een subsidie voor zijn onderzoek inzake methodeontwikkeling van simultane PET/MRI van hart- en bloedvaten.
  • Het Hooglerarenfonds kende tevens een subsidie toe aan Judy Chalabi (SBE, Finance). Het onderzoek van Judy, in samenwerking met New York Stern University gaat in op de vraag welke determinanten banken gebruiken bij het bepalen van rentes op leningen
  • Margaret Tali (FASoS, Literature and Arts) ontving een subsidie voor haar bezoek aan Columbia University ter voorbereiding van haar Marie Curie Fellowship aanvraag
  • Ruud Hortensius (FPN, dept. of cognitive neuroscience) heeft ook een subsidie van het hooglerarenfonds ontvangen. Ruud onderzoekt de neurale mechanismen achter positieve en sociale interactie. Het gehonoreerde onderzoek richt zich met gebruikmaking van MRI en Virtual Reality specifiek op vergeving. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het Groote Schuur Hospital in Kaapstad.

In totaal werd in deze besluitvormingsronde een bedrag van € 14.500 toegekend.