Over het fonds

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft als doel de Universiteit Maastricht te ondersteunen in haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wetenschap, is een onmisbare bouwsteen voor een betere toekomst voor de volgende generaties.

Het fonds zet zich in voor een goede relatie met en wederzijds vruchtbare contacten tussen de universiteit en haar omgeving. In het kader van deze doelstellingen richt het fonds zich op de verdere uitbouw van de UM, op het verkrijgen van financiële middelen bij bedrijven, overheden, fondsen en particulieren en op het stimuleren van internationale activiteiten van studenten en wetenschappers. Het fonds bevordert de contacten tussen de universiteit en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

Van de voorzitter

Theo BovensHet Universiteitsfonds Limburg/SWOL ondersteunt al vanaf 1965 de totstandkoming en uitbouw van de Universiteit Maastricht. En met succes: de UM heeft zich ontwikkeld tot een weliswaar jonge maar allerwegen geprezen moderne universiteit met een eigen profiel: internationaal, innovatief en met een eigen succesvol gebleken onderwijsprofiel. Zowel onderwijs als onderzoek ondervinden in Nederland én daarbuiten hoge waardering. Het Universiteitsfonds heeft daaraan stevig kunnen bijdragen.

Het Universiteitsfonds Limburg, waarin bedrijfsleven, lagere overheden, inwoners van Limburg, alumni en andere milde gevers zich al decennia lang hebben verenigd, werft fondsen voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderwijs en het hoogwaardige onderzoek aan de UM en voor de verbinding tussen de UM en zijn omgeving.

Die omgeving is immers even belangrijk voor de universiteit als dat omgekeerd het geval is. De Universiteit Maastricht en haar zusterinstelling het Academisch Ziekenhuis voorzien tezamen de omliggende (eu)regio van meer dan 16.000 jonge mensen die hier komen studeren, vele duizenden hoogwaardige directe en indirecte arbeidsplaatsen, omvangrijke investeringen in de regionale economie en tientallen spin-off bedrijven. De samenwerking met bedrijven, overheden en instellingen levert een onmisbare meerwaarde voor de samenleving op.

Op deze website kunt u kennis nemen van de vele manieren waarop u het Universiteitsfonds – en daarmee de Universiteit Maastricht – kunt steunen, maar u kunt ook lezen hoe het fonds zijn middelen inzet om wetenschap en onderwijs te ondersteunen.

Als voorzitter van het Universiteitsfonds Limburg hoop ik dat de inhoud u stimuleert een gesprek met ons aan te gaan. In veler belang!

Drs. Th.J.F.M. Bovens,
Commissaris van de Koning, Provincie Limburg
Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Limburg

Geschiedenis

Het Universiteitsfonds Limburg is ontstaan in 1965 met de oprichting van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (SWOL). Deze stichting had een startkapitaal van slechts 250 gulden. Na de mijnsluitingen in de jaren zestig heeft de regio Zuid-Limburg grote behoefte aan nieuwe impulsen. De oprichting van de achtste medische faculteit in Nederland is een uitgelezen kans om zowel een impuls aan de regio te geven als door het wetenschappelijk onderwijs in Limburg naar een hoger niveau te tillen. Door de inzet van SWOL wordt de nieuwe medische faculteit naar Maastricht gehaald en beginnen in 1974 de eerste studenten aan hun studie Geneeskunde. Daarmee begint de opbouw van de huidige Universiteit Maastricht (UM) die in 2016 haar 40ste levensjaar viert met een groots jubileum.

Belangrijke data

1965: Mr. dr. Ch. van Rooy, toenmalig Commissaris der Koningin, neemt het initiatief tot oprichting van SWOL. In het algemeen bestuur van zestig leden zijn alle maatschappelijk betrokken instanties uit Limburg vertegenwoordigd.

1967: SWOL publiceert de ‘Nota inzake de stichting van een medische faculteit’ als start van een universiteit in Limburg. Deze nota maakt deel uit van een politieke campagne. Met als doel een volledige universiteit op te richten, mag SWOL met steun van de gemeente Maastricht beschikken over het waterwingebied tussen Amby en Bemelen en later over het terrein Randwyck.

1969: In 1969 organiseert SWOL een burgeractiecomité voor de universiteit in Limburg. Het comité overhandigt 300.000 handtekeningen aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen, Veringa. In de Troonrede van 1969 maakt de regering bekend dat de achtste medische faculteit in Maastricht komt.

1970: Minister Veringa spreekt onder meer met het bestuur van de SWOL over de taak en samenstelling van de commissie van voorbereiding Medische Faculteit Maastricht. Twee dagen later stelt de minister de commissie samen. Voorzitter is dr. J.G.H. Tans.

1971: Tijdens het bezoek van De Brauw, minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs, doet SWOL mee aan een originele demonstratie. SWOL oefent druk uit om een eventueel uitstel van de Medische Faculteit Maastricht te vermijden. Met succes.

1974: Op 16 september komen de eerste studenten. De overheid weigert hun studietoelagen te geven, omdat de instelling nog niet formeel is opgericht. Hierdoor zijn de studenten formeel geen studenten, maar cursisten. SWOL en het studiefonds Limburg stellen zich garant voor de studietoelagen.

1976: Koningin Juliana opent op 9 januari 1976 officieel de Rijksuniversiteit Limburg. SWOL biedt het college van bestuur een voorzittershamer, rectorsketen en pedelstaf aan.

2010: Vestiging eerste Fonds op Naam

2012: Instelling Student Ondernemersprijs: Local Hero Award

2015: Het fonds ondersteunt voortaan – naast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs – ook initiatieven van studenten die blijvend bijdragen aan de academische gemeenschap van de Universiteit Maastricht.

Mede dankzij het Universiteitsfonds Limburg
Financiële ondersteuning van bijzonder onderzoek door sponsoring van diverse bijzondere leerstoelen.
Impuls aan de internationalisering van UM: 3500 beurzen voor UM-studenten en onderzoekers.
Financiële ondersteuning bij de start van de Faculteit der Cultuurwetenschappen.
Financiële ondersteuning bij de start van de UM-campus in Venlo.
Impuls aan alumnibeleid UM.
Campagne voor de totstandkoming van het UM Visitors’ Center.
Start UM Studiebeurzenfonds.
Financiële ondersteuning Brains Unlimited Pioneer Fund.